5490

Dekkpenn

Art.nr. 33-478

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Merkepenn for å markere teksten på dekkene. Også perfekt for merking av sommer-/vinterdekk. Sitter bra og tørker raskt. Farge: hvit.
Fare
Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt