4990

Dekkpenn

Art.nr. 33-478
Merkepenn for å markere teksten på dekkene. Også perfekt for merking av sommer-/vinterdekk. Sitter bra og tørker raskt. Farge: hvit.
Fare
Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt