9490
149,75 / L

Kjedespray ”racing”

Art.nr. 36-445
For O-ringkjede på MC og ATV. Velegnet for tøff landeveis- og offroad-kjøring. Ekstremt gode vedhefts- og smøreegenskaper. Gir langvarig beskyttelse mot korrosjon, samt redusert friksjon og slitasje. Smøremiddelet kastes ikke av kjedet i høy fart og spyles ikke bort av vann. Det behandlede kjedet trekker ikke til seg smuss og sand. Middelet tørker raskt (15-20 minutter). 400 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Unngå utslipp til miljøet. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.