119,-
297,50 / L

Kjedespray «racing»

Art.nr. 36-5100

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For O-ringkjeder på MC og ATV. Egnet for røff kjøring på og utenfor veien. Ekstremt god vedheft og gode smøreegenskaper. Oljen smører godt selv ved høye hastigheter og temperaturer. Gir langvarig, vanntett beskyttelse mot korrosjon, og reduserer friksjon og slitasje. Smøremiddelet kastes ikke av kjedet i høye hastigheter, og spyles ikke bort av vann. Det behandlede kjedet tar ikke til seg smuss og sand. Middelet tørker raskt (15–20 minutter). Innhold: 400 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder REACTION PRODUCTS OF BIS(4-METHYLPENTAN-2-YL)DITHIOPHOSPHORIC ACID WITH PHOSPHORUS OXIDE, PROPYLENE OXIDE AND AMINES, C12-14 ALKYL (BRANCHED). Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt