109,-
2180,- / L

Gjengetetning

Art.nr. 36-31

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • For tetning av fingjenger.
  • Tetter bl.a. mot gass, vann og bensin.
  • Kan også brukes ved ventiler og målere uten å hindre strømming til/gjennom disse.
  • Tåler vibrasjoner og støt svært godt.
  • Gir tette koblinger som er lette å demontere også etter flere års bruk.
  • Tåler temperaturer opp til 150 °C.
  • Egnet for bruk på koblinger opp til 20 mm (3/4").
  • 50 ml.
Advarsel
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter