109,-
436,- / L

Lekkasjesøker, gass

Art.nr. 36-4537

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Vannbasert detektor for gasslekkasje. Avslører og lokaliserer sikkert og hurtig gasslekkasje og trykktap i rør, trykksatte system etc. ved å danne klart synlige bobler ved gasslekkasjen. Kan også brukes for kontroll av trykktap i f.eks. bremsesystem (trykkluftsbremser) og luftkondisjoneringsanlegg. Setter ikke flekker og er ikke korrosiv. Kompatibel med alle typer plast, stål, aluminium, kobber etc. 250 ml.
Advarsel
Inneholder 2-metyl-2H-isotiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter