9990
399,60 / L

Lekkasjesøker, gass

Art.nr. 36-4537

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Vannbasert detektor for gasslekkasje. Avslører og lokaliserer sikkert og hurtig gasslekkasje og trykktap i rør, trykksatte system etc. ved å danne klart synlige bobler ved gasslekkasjen. Kan også brukes for kontroll av trykktap i f.eks. bremsesystem (trykkluftsbremser) og luftkondisjoneringsanlegg. Setter ikke flekker og er ikke korrosiv. Kompatibel med alle typer plast, stål, aluminium, kobber etc. 250 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter