5990
149,75 / L

Startspray

Art.nr. 36-526

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Biltema Startspray letter kaldstart av forbrenningsmotorer. Sparer batteri og startmotor. 400 ml.

ADVARSEL: Må ikke benyttes for dieselmotorer med forvarming.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Farlig ved svelging. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter