6990
174,75 / L

Startspray

Art.nr. 36-526

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Biltema Startspray letter kaldstart av forbrenningsmotorer. Sparer batteri og startmotor. 400 ml.

ADVARSEL: Må ikke benyttes for dieselmotorer med forvarming.
Fare
Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Farlig ved svelging. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av damp/aerosoler. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter