105,-
840,- / KG

Kjemisk metall

Art.nr. 36-058

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
2-komponent syntetisk metallblanding. Velegnet for reparasjon, fylling, sammenfuging og tetting av metalldeler. Kan bearbeides (bores, sages, slipes) etter herding. Aluminiumfarget. 125 ml.
Base
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forårsaker organskader. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Herder
Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Samle opp spill. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Særlig behandling (se … på etiketten). VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter