119,-
238,- / L

Flyverustfjerner

Art.nr. 36-1931

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Forbehandlingsmiddel som løser opp og fjerner jernoksidbelegg på blant annet lakk, glass, gummi og metall. Perfekt ved rengjøring av karosseri og metalldeler før lakkering. Middelet gir en glatt overflate som er enkel å rengjøre. 500 ml.
Advarsel
Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Skyll munnen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt