Fra
9990

Rustbeskyttelsemasse for hulrom

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Også passende som generelt rustbeskyttelsesmiddel. Har meget gode krypende og fuktfortrengende egenskaper. Danner en fleksibel tørr film.
 • RUSTBESKYTTELSE FOR HULROM

  RUSTBESKYTTELSE FOR HULROM

  Art.nr. 36-2415
  500 ml sprayboks.
  9990
  199,80 / L
  Fare
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • RUSTBESKYTTELSE FOR HULROM 1L

  RUSTBESKYTTELSE FOR HULROM 1L

  Art.nr. 36-2416
  1 l boks, gjenger for sprøytepistol. Kan også pensles.
  139,-
  139,- / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt