Fra
8490

Rustbeskyttelsesmasse

[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
For bilens understell. Uten løsemidler. Sort.
 • RUSTBESKYTTELSESMASSE 1L

  RUSTBESKYTTELSESMASSE 1L

  Art.nr. 36-377
  1 l, gjenger for rustbeskyttelsessprøyte. Kan også pensles.
  125,-
  125,- / L
  Advarsel
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • RUSTBESKYTTELSESMASSE

  RUSTBESKYTTELSESMASSE

  Art.nr. 36-376
  500 ml.
  8490
  169,80 / L
  Fare
  Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt