7990
532,67 / L

Rustfjerner

Art.nr. 36-1823

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fjerner rusten og gir en ren overflate klar for grunning. Påføres det rustangrepne området med pensel. La stoffet bli liggende en stund. Tørk derpå bort rusten med en ren og tørr bomullsfille. 150 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Farlig ved svelging.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Skyll munnen. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask hendene grundig etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt