105,-
889,83 / L

Tetningsmiddel

Art.nr. 36-1776

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Et flytende pakningslim som herder langsomt og forblir elastisk etter herding. Brukes for eksempel til å tette pakninger, flenser, metall mot metall og for å låse gjenger. Tetningsmiddelet tåler bensin, olje, kjølevæske og diesel. Perfekt for bruk i alle typer kjøretøy. Tåler trykk opptil 345 bar.
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt