249,-
49,80 / L

Bremserens, refill 5 l.

Art.nr. 36-4554

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Hurtigtørkende og effektivt produkt for rengjøring av alle bremse- og koblingsdetaljer. Fjerner fett, olje, smuss, bremsevæske og herdet avleiring. Skader ikke plast eller lakk. Motvirker ulyder fra bremsene. Påføres med sprayflaske for refill. 5 l.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. IKKE framkall brekning. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt