5990
149,75 / L

Tjærespray

Art.nr. 36-4518

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Beskytter effektivt gjenger mot korrosjon og fastrusting. Hindrer bolter og muttere i å sette seg fast, og metaller fra å ruste sammen, noe som letter demontering. Kan brukes som beskyttelse for gjenger i ulike kjøretøyer, maskiner, løftekraner, transportbånd og metallkonstruksjoner. 400 ml.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt