129,-
25,80 / KG

Festemasse K80

Art.nr. 36-820
Sementbasert lim med meget høy vedheft, sigefritt og fleksibelt. For legging av keramiske gulv- og veggfliser.

Egnet underlag:
sement, pussede flater, varmeavgivende flater (f.eks. varmegulv) eller gipsplater.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt