329,-
16,45 / KG

Flytsparkel allround

Art.nr. 36-8342

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For sparkling før legging av alle typer gulv, også med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Herder og tørker raskt. Selvutjevnende. Forbruk/mm tykkelse: 1,6 kg/m². For bruk innen- og utendørs. Forbehandlig med Primer C for økt vedheft kan kreves. 20 kg.
Fare
Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt