Fra
9990

Klebeasfalt

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For liming av skjøter ved spikring av takpapp på tretak. Sterkt bindende asfaltkitt som gir meget holdbare og tette skjøter. Kan også brukes for tetnings- og reparasjonsarbeid der det kreves et tynt, smidig og elastisk kitt. Klebeasfalt erstatter varmasfalt ved bl.a. isoleringsarbeid.
 • KLEBEASFALT 5KG

  KLEBEASFALT 5KG

  Art.nr. 36-0022
  5 l
  269,-
  53,80 / KG
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • KLEBEASFALT 1KG

  KLEBEASFALT 1KG

  Art.nr. 36-0021
  1 l
  9990
  99,90 / KG
  Advarsel
  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt