Fra
259,-

Takmasse

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Fiberarmert og gummiforsterket asfaltmasse for påstryking på tak av papp, metall og betong.
Danner et elastisk og ugjennomtrengelig sjikt.
Tåler alle klimat.
Klar for påstryking.

Bruksanvisning
Takmassen kan påføres direkte.
Fortynn ved behov med en mindre mengde white spirit.
OBS! Svært uttørket papp bør forbehandles med primer

Flatt papptak uten avrenning
 1. Stryk på takmasse
 2. Legg på armering av glassfibervev
 3. Stryk på ytterligere et lag takmasse
Tekniske data
 • Densitet: 1000 kg/m³
 • Farge: sort
 • Vekt tørrstoff: 65 %
 • Tørketid: ca. 1 uke
 • Flammepunkt: 40 °C
 • Brannklasse: B2
 • Løsemiddel: White spirit
 • Forbruk på papptak: 0,5–1 liter/m² (mindre om flaten forbehandles med primer)
 • Forbruk på metalltak: 0,5 liter/m²
 • Grenseverdi VOC: (kat A/h) 750 g/l (2010)
 • Produktet inneholder maks: 349,6 g/l
 • TAKMASSE 5L

  TAKMASSE 5L

  Art.nr. 36-684
  5 l
  259,-
  51,80 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • TAKMASSE 10L

  TAKMASSE 10L

  Art.nr. 36-685
  10 l
  449,-
  44,90 / L
  Advarsel
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt