5990
79,87 / L

Fugeskum for pistol, 750 ml

Art.nr. 36-483
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
1-komponent polyuretanskum. Passer fugeskumpistol 88060 og 88061.
  • For tetning rundt vinduer og dører, samt isolering, montering og utfylling.
  • Fester på nesten alle materialer unntatt silikon, polyeten og teflon.
  • I herdetiden ekspanderer middelet til omtrent dobbelt volum. Ved tørre forhold, fukt ved å dusje med vann.
  • Varmeisolerende, lydabsorberende og motstandsdyktig mot mugg og sopp.
  • 750 ml.
  • Godkjente vernehansker iht. direktiv 89/686/EØF medfølger i hetten. (EØF nr. 552/2009).

TIPS: Slik fuger du

TIPS: Slik bruker du fugeskum

Fare
Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Kan skade barn som ammes. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Farlig ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Inneholder isocyanater. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå kontakt under graviditet og amming. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt