5990
119,80 / L

Fugeskumrengjøring, 500 ml

Art.nr. 36-580

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • For rengjøring av fugeskumpistol.
  • Også utmerket for avfetting av stålflater før påføring av silikon.
BRUK
Monter munnstykket og spray på flater som er belagt med fugeskum. Tørk rent med en tørr klut.

Rengjøring av fugeskumpistol
  1. Sprøyt ut gjenværende fugeskum fra pistolen.
  2. Monter munnstykket på ventilen og spray på pistolens adapter. Tørk rent med en tørr klut.
  3. Ta av munnstykket og monter flasken på pistolens adapter.
  4. Avfyr pistolen flere ganger til den er helt ren.

TIPS: Slik fuger du

TIPS: Slik bruker du fugeskum

Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt