8490
273,87 / L

Brannmasse

Art.nr. 36-429

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • For reparasjon og tetning av sprekker og hull i peis, ovn og skorstein m.m.
  • Tåler 1500 ˚C
  • Svært god vedheft på metall, tegl og sement
  • Ingen ekspandering eller sammentrekking etter at den er stivnet
  • Motstandsdyktig mot gass
BRUK
  1. Flatene skal være frie for støv, smuss, maling, olje og fett. Porøse materialer bør fuktes forsiktig med vann for å gi økt vedheft.
  2. Skjær av patronspissen til ønsket fugebredde. Påfør med kittpistol.
  3. Ved behov strykes massen ut ved hjelp av en fuktet sparkelspade eller kniv. Tørk straks bort overflødig masse med en våt klut.
  4. La tørke i minst 24 timer. Øk deretter enhetens temperatur gradvis. For rask oppvarming kan forårsake sprekker i tetningen dersom den ikke er helt tørr.
TEKNISKE DATA
Konsistens: Sort masse
Sammensetning: Natriumsilikat, kaolin
Densitet: 1,92 g/cm²
pH: ca. 12
Temperaturbestandighet: 1500 °C
Påføringstemp.: > 0 °C
Tørketid: 24 timer (hinnedannelse etter 5 minutter)
Volum: 310 ml
Fare
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Søk legehjelp ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt