4490
149,67 / L

Butyltetting

Art.nr. 36-4836

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Gir en meget tett og elastisk fuge. For skjøter og gjennomføringer i hus, bil og båt (over vannlinjen). Tetter i tak, skorstein, takrenner med mer. Også til bevegelige fuger (med bunnlist). Til bruk innendørs og utendørs. Grå. 300 ml.

Fordeler og funksjoner
 • Høyelastisk: Tillater fugebevegelse på opptil 25 %.
 • Allsidig: God vedheft uten primer på de fleste materialer, inkludert bitumen. Fester også på våte og glatte overflater.
 • Kan overmales med de fleste typer maling og lakk, inkludert vannfortynnbare.
 • Værbestandig
 • UV-stabil
 • Muggresistent
 • Silikonfri

  OBS! Inneholder løsemiddel. Avgir en sterk lukt under herding
Advarsel
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares kjølig. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • Påføringsforhold: +5–+40 °C
  • Densitet: 0,95 g/cm3

Andre kunder har også kjøpt