Fra
169,-

Gulvmaling

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
 • Dekorer betonggulvet ditt*Lag kule effekter*Kombiner slik du vil*Enkel å brukeDekorer betonggulvet ditt
  System med malingsprodukter som kan brukes hver for seg eller kombinert for å lage et dekorativt betonggulv. Gulvmalingen er en vanntynnbar, epoksybasert 2-komponentmaling som først og fremst er ment for betonggulv, men som også anbefales til tregulv og fiberplater takket være gode diffusjonsegenskaper. Fargeflak for ekstra dekorasjon
  For å få en ekstra dekorativ effekt kan du bruke fargeflak:
  1. Mal gulvet med gulvmaling i den fargen du ønsker
  2. Strø ut fargeflakene på den våte malingen slik du selv vil
  3. Avslutt med klarlakk for en god sliteflate.
  Produktet anbefales til boliger og industrilokaler med lettere trafikk.
  Spesifikasjoner
  Glansgrad: Ca 80 blank. Herdetid: 10 timer, full slitestyrke etter 5–7 døgn. Malingsforbruk: 1 kg dekker ca. 8 m2 på ett strøk. Men malingen bør påføres i to strøk.
 • GULVMALING MELLOMGRÅ 4 KG

  GULVMALING MELLOMGRÅ 4 KG

  Art.nr. 36-1975
  Gulvmaling mellomgrå 4 kg
  529,-
  Herder
  Fare
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
  Base
  Advarsel
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • FARGEFLAK GULV GRÅ 0,5 KG

  FARGEFLAK GULV GRÅ 0,5 KG

  Art.nr. 36-1977
  Fargeflak gulv grå 0,5 kg
  169,-
 • GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  GULVMALING LYSEGRÅ 4 KG

  Art.nr. 36-1974
  Gulvmaling lysegrå 4 kg
  529,-
  Herder
  Fare
  Inneholder 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2- METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Kan gi en allergisk reaksjon. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
  Base
  Advarsel
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.
 • KLARLAKK GJENNOMSIKTIG 4 KG

  KLARLAKK GJENNOMSIKTIG 4 KG

  Art.nr. 36-1976
  Klarlakk gjennomsiktig 4 kg
  699,-
  Herder
  Fare
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.
  Vis faresymboler
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask hendene grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt