105,-
105,- / L

Heftgrunn

Art.nr. 36-763

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Grunn- og slipstrykingsmaling med tilpasset viskositet for bruk innendørs med høyeste krav til vedheft, utflyting, slipbarhet og fyldighet. Fester godt på alle flater, så vel tidligere malte som umalte, f.eks. metall- og treflater og også vanskelige underlag som flis og laminat. Velegnet også som grunning for sugende underlag f.eks. glassfiberstrie, eller som isolergrunn over nikotin-, fukt- eller røykskadede flater. Isolerer også løst bundede flater som limmaling.
Gir en matt slipbar flate med suveren utflyting, vedheft og fyldighet.
Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: N-Formylmorpholine. Kan forårsake allergisk reaksjon. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Unngå innånding av damp/aerosoler. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Tørketid: Dammtorr efter 1–2 h. Övermålningsbar efter 5 h. Genomtorr efter 12–24 h

Andre kunder har også kjøpt