115,-
115,- / L

Lakk syntetisk

Art.nr. 36-140

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
  • Uretanalkydbasert, blank klarlakk på løsemiddelbasis.
  • For de fleste underlag, også betong og linoleum.
  • Gir god beskyttelse og dyp glans på tregulv, tregjenstander, etc.
  • For innen- og utendørs bruk.
  • Meget høy vannresistens.
  • 1 l.
Advarsel
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder Kobolt bis(2-etylheksanoat). Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder 2-butanonoksim. Kan gi en allergisk reaksjon. Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå utslipp til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Andre kunder har også kjøpt