7490
74,90 / L

Aceton

Art.nr. 36-707

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For rengjøring av verktøy m.m. ved arbeid med polyester. Fjerner også effektivt smussflekker forårsaket av fett og olje. 1 l.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Meget brannfarlig væske og damp. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt