179,-
71,60 / L

Takvask

Art.nr. 36-7209

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Rengjør enkelt og effektivt for alger, lav og andre vekster. Koble hageslangen rett på dosereren, som automatisk sørger for riktig dosering. Kan også hånddoseres (1 del takvask til 5 deler vann). Passer til takstein av betong eller tagl, samt til behandlet blikktak. Konsentrat, rekker til 120–150 m² tak. 2,5 l.

Bruksanvisning
  1. Rist dunken, koble slangen til dosereren og slå på vannet.
  2. Vi hjulet med urviseren. Dosereren sørger for riktig dosering i forhold til vanntrykket. Hvis innholdet tømmes for raskt, kan du redusere vanntrykket. Ved lavt vanntrykk må du sørge for å ha så kort slange som mulig.
  3. For å forhindre søl bør du sprute sparsomt i flere omganger. Ikke sprut så mye at væsken renner ned i takrenner.
  4. Ved kraftig belegg kan det være behov for flere behandlinger. Vent i noen uker.
  5. Behandlingen kombinert med vær og vind kommer til å rengjøre taket for vekster og motvirke nye vekster i lang tid.
Hånddosering: 1 del takvask blandes med 5 deler vann.

OBS! Ikke bruk takvask hvis det er fare for regn innen ett døgn etter behandling. Hvis behandlingen spyles bort for tidlig, får den dårligere effekt.
OBS! Takvask må kun brukes når det ikke er vind. På den måten unngår man søl på hud og i øyne/ansikt.
OBS! Beskytt vekster i nærheten. Eventuelt søl kan spyles bort med rikelige mengder vann.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt