189,-

Takvask

Art.nr. 36-72090

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Rengjør enkelt og effektivt for smuss og annen påvekst. Koble hageslangen rett på dosereren, som automatisk sørger for riktig dosering. Kan også hånddoseres (1 del takvask til 5 deler vann). Passer til takstein av betong eller tagl, samt til behandlet blikktak. Konsentrat, nok til 120–150 m² takareal. 2,5 l.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlig øyeskade. Irriterer huden. Kan være etsende for metaller.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt