7990
79,90 / L

Tynner

Art.nr. 36-1612

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For fortynning av maling og rengjøring av pensler og verktøy. Du må være over 18 år for å kunne kjøpe denne varen.
Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. IKKE framkall brekning. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum, pulver eller sand Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt