7490
187,25 / L

Dør- og listspray

Art.nr. 36-5849
Akrylmaling med høy dekkevne for oppussingsmaling av gulvlister, dørkarmer og vinduskarmer. Standardfarge NCS S 0502-Y (hvit, halvmatt). 400 ml.

Bruksanvisning: Underlaget må være rent og tørt. Masker omkringliggende flater. Rist flasken i minst 3 minutter. Spray med 25 cm avstand. Påfør i flere tynne strøk. Rengjør munnstykket etter bruk. Berøringstørr etter 10-20 min. Gjennomtørr etter 1 døgn.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt