115,-
115,- / L

Teakolje

Art.nr. 36-3661
Bruksområde:
Tørkende alkydtreolje for behandling av tidligere oljede eller ubehandlede utemøbler etc. av teak.

Spesielle egenskaper:
Oljen er klar, tørkende og lavviskøs. Harde treslag er ofte svært fete. Imidlertid gråner overflateveden raskt. Oljen gir god beskyttelse mot fukt fordi den trenger inn og fyller treporene, slik at det dannes et vannavvisende oljelag. En behandling gir oftest en frisk overflate. Oljen inneholder voks og er derfor smussavvisende.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Unngå innånding av damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
    • Densitet: Ca 0,87
    • Volym: 1 l

Andre kunder har også kjøpt