8490
84,90 / L

Clear Pool

Art.nr. 36-477

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Bidrar til krystallklart vann, og forhindrer belegg i basseng. Lavt skumnivå. pH-nøytralt. 1 l.

Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengpleie her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Fare
Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Unngå utslipp til miljøet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter