119,-
119,- / KG

Klortabletter

Art.nr. 36-473
For desinfisering av bassengvann. Hurtigoppløselige og pH-nøytrale tabletter. Inneholder ca. 56 % aktivt klor. Stabile mot nedbryting som forårsakes av sollys og forhøyd temperatur. 1 kg.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengvedlikehold her
Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt