Fra
145,-

Ukeklor Multifunksjon 200 g tabletter

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Multifunksjonstabletten (Multitab 200 g) er en langsomtvirkende klortablett for desinfisering av bassengvann. Tabletten inneholder flokningsmiddel, algemiddel og en pH-stabilisator. Den løser seg opp langsomt, og desinfiserer derfor bassenget kontinuerlig. Multifunksjonen er enkel å dosere og legges i utløp eller i en doseringsflottør.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

 • UKEKLOR MULTIFUNKSJON 200 G TA

  UKEKLOR MULTIFUNKSJON 200 G TA

  Art.nr. 36-4700
  1 kg
  145,-
  145,- / KG
  Advarsel
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • UKEKLOR MULTIFUNKSJON 200 G TA

  UKEKLOR MULTIFUNKSJON 200 G TA

  Art.nr. 36-4702
  3 kg
  319,-
  106,33 / KG
  Advarsel
  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  Vis faresymboler
  Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter