Fra
5990

Fuktsluker

  • Fjerner effektivt dårlig lukt og overskuddsfukt i alle fuktige rom.
  • Også egnet for bruk der det er fare for muggangrep, f.eks. ved vinteroppbevaring.
  • 1 refill-pose varer i 1–3 måneder, avhengig av temperatur og relativ luftfuktighet.
  • FUKTSLUKER

    FUKTSLUKER

    Art.nr. 36-373
    Liten beholder inkl. 1 refill-pose
    5990
    2 for 109,-
    Advarsel
    Gir alvorlig øyeirritasjon.
    Vis faresymboler
    Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  • FUKTSLUKER

    FUKTSLUKER

    Art.nr. 36-374
    Stor beholder inkl. 2 refill-poser
    8990
    Advarsel
    Gir alvorlig øyeirritasjon.
    Vis faresymboler
    Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Tilbehør

  • REFILL FOR FUKTSLUKER

    REFILL FOR FUKTSLUKER

    Art.nr. 36-375
    7990

Andre kunder har også kjøpt