269,-

Reparasjonssett, dekk

Art.nr. 82-573

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Komplett reparasjonssett med alt du trenger for selv å kunne reparere en punktering på veien eller i garasjen. Alt er pakket i en liten praktisk veske. Passer kun for slangeløse dekk.
Fare
Meget brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter.

Reservedeler

 • TETNINGSPLUGGER 5 STK

  TETNINGSPLUGGER 5 STK

  Art.nr. 82-741
  Reservedel til 82573
  4490
 • KULLSYREPATRON, 16 G

  KULLSYREPATRON, 16 G

  Art.nr. 82-574
  8990
 • REGULATOR TIL CO2-PATRON

  REGULATOR TIL CO2-PATRON

  Art.nr. 82-058
  129,-

Andre kunder har også kjøpt