269,-

Reparasjonssett, dekk

Art.nr. 82-573

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Komplett reparasjonssett med alt du trenger for selv å kunne reparere en punktering på veien eller i garasjen. Alt er pakket i en liten praktisk veske. Passer kun for slangeløse dekk.
Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Meget brannfarlig væske og damp.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. IKKE framkall brekning. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Vask hendene grundig etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Reservedeler

 • TETNINGSPLUGGER 5 STK

  TETNINGSPLUGGER 5 STK

  Art.nr. 82-741
  4490
 • KULLSYREPATRON, 16 G

  KULLSYREPATRON, 16 G

  Art.nr. 82-574
  8990
 • REGULATOR TIL CO2-PATRON

  REGULATOR TIL CO2-PATRON

  Art.nr. 82-058
  129,-

Andre kunder har også kjøpt