6490
162,25 / L

Beskyttelsesolje

Art.nr. 36-4555
Beskytter metallprodukter mot korrosjon. Kan med fordel brukes før langvarig oppbevaring eller lagring, samt for å beskytte og smøre maskiner, våpen, finmekanikk og reservedeler. 400 ml.
Fare
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Oppbevares innelåst. IKKE framkall brekning. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter