7490
374,50 / L

Lekkasjesøker, gass

Art.nr. 36-325
Vannbasert. Lokaliserer gasslekkasje og trykktap i rør og trykksatte systemer, f.eks. i trykkluftsbremser og luftkondisjoneringsanlegg. Kompatibel med alle typer plast, stål, aluminium, kobber etc. Setter ikke flekker og er ikke korrosiv. 200 ml.
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Inneholder 1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON. Kan medføre allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter