8990
1798,- / L

Sylindrisk fastlåsing

Art.nr. 36-32

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Sterkt og hurtigherdende lim for montering av sylindriske deler. Velegnet for f.eks. montering av bøssinger, lager eller skiver på aksel eller hus. Gir fullstendig kontakt mellom delene, noe som gjør at belastninger fordeles på best mulig måte. For sylindrisk klaring på opptil 0, 25 mm. Temperatur: -55 – +150 °C. 50 ml.
Fare
Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Særlig behandling (se … på etiketten). Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter