8990
1798,- / L

Sylindrisk fastlåsing

Art.nr. 36-32
Sterkt og hurtigherdende lim for montering av sylindriske deler. Velegnet for f.eks. montering av bøssinger, lager eller skiver på aksel eller hus. Gir fullstendig kontakt mellom delene, noe som gjør at dynamiske, aksiale og radiale belastninger fordeles på best mulig måte. For sylindrisk klaring på opptil 0, 25 mm. Tåler temperaturer mellom -55 °C– +150 °C. 50 ml.

Bruksanvisning

Montering
  • For best mulig resultat bør du rengjøre alle overflater (utvendig og innvendig) med rengjøringsmiddel og la middelet fordampe.
  • Påfør limet, og press delene sammen.
  • Tørk av overflødig mengde som har trengt ut. Gjengetetningen herdes når det er fravær av oksygen.
  • Hvis herdingen går langsomt, kan du bruke egnet aktivator og la denne tørke.

    Demontering
  • Varm opp området til 250 °C. Demonter mens det er varmt.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter