8990
1798,- / L

Sylindrisk fastlåsing

Art.nr. 36-32
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
Sterkt og hurtigherdende lim for montering av sylindriske deler. Velegnet for f.eks. montering av bøssinger, lager eller skiver på aksel eller hus. Gir fullstendig kontakt mellom delene, noe som gjør at belastninger fordeles på best mulig måte. For sylindrisk klaring på opptil 0, 25 mm. Temperatur: -55 – +150 °C. 50 ml.
Fare
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Inneholder 1-acetyl-2-fenylhydrazin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Særlig behandling (se … på etiketten). Kontakt GIFTINFORMATION/lege ved ubehag. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter