4490
1282,86 / KG

Herder

Art.nr. 36-0135

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For 2-komp. polyestersparkel. 35 g.
Advarsel
Brannfarlig ved oppvarming. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Oppbevares kjølig. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Andre kunder har også kjøpt