4290
1225,71 / KG

Herder

Art.nr. 36-0135
For 2-komp. polyestersparkel. 35 g.
Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Brannfarlig ved oppvarming.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares kjølig. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt