7490
187,25 / L

Elektronikkrengjøring

Art.nr. 36-457
For sikker og hurtig rengjøring av elektroniske apparater, instrumenter, elmotorer etc. Elektronikkrengjøringen har lav overflatespenning og er ikke ledende. Fuktbortdrivende, hurtigdunstende og absolutt flyktig – etterlater ingen stoffrester. Middelet angriper ikke konstruksjonsmateriale, maling, tøy osv. OBS! Påse at de elektroniske apparatene er uten spenning.
Fare
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til lokal gjenvinningsstasjon/miljøstasjon. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt