4490
44,90 / KG

Frostvæske Universal, konsentrert

Art.nr. 36-1779
Kjøp og Hent
Send din bestilling nå og få varene dine på Biltema {0} innen 2 timer!
Les mer om Kjøp & Hent
En etylenbasert frostvæske for bensin- og dieselmotorer, egnet for toppfylling. Gir svært god beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting. Kan blandes med andre etylenglykolbaserte frostvæsker. Blandes ut med vann. Farge: Gjennomsiktig. 1 kg.
Advarsel
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt