329,-
16,45 / KG

Flytsparkel allround

Art.nr. 36-8342

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For sparkling før legging av alle typer gulv, også med elektrisk eller vannbåren gulvvarme. Herder og tørker raskt. Selvutjevnende. Forbruk/mm tykkelse: 1,6 kg/m². For bruk innen- og utendørs. Forbehandlig med Primer C for økt vedheft kan kreves. 20 kg.
Fare
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeskade.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt