289,-
14,45 / KG

Flytsparkel allround

Art.nr. 36-8342
For sparkling før legging av alle typer gulv. Også utmerket ved legging av varmegulv, både vannbåren og elektrisk varme. Herder og tørker hurtig og er selvutjevnende. Forbruk: 1,6 kg/m² for hver mm tykkelse. For bruk innen- og utendørs. Før påføring skal flater som er absorberende, og ikke tilstrekkelig solide, samt flater av betong, forbehandles med Primer C for å få økt vedheft. Ved bruk utendørs må flaten beskyttes mot regn og frost i minst 24 timer. 25 kg.

Bruksanvisning:
Bland flytsparkel S40 med kaldt vann (ca. 4,8 liter vann til 20 kg Flytsparkel S40). Bland godt. For å oppnå en smidig flytsparkel, la produktet hvile i 5 minutter, rør deretter igjen.

Flytsparkelen må påføres innen 30-40 minutter. Tørketid ca. 3 timer ved +23 °C. Etter ca. 24 timer er sparkelen helt gjennomherdet, og flis- eller teppelegging kan igangsettes.

Påføringstemperatur +5 °C til +35 °C. På flater der Flytsparkel S40 er lagt, kan det legges mange typer gulv: Keramikkfliser, klinker, natur- eller kunststein, marmor, parkett, vevde tepper, etc.

  • Forbruk: 1,6 kg/m² for hver mm tykkelse.
  • Oppbevaring: 12 måneder på tørt sted.
VED TVIL, LES DEN TEKNISKE VEILEDNINGEN ELLER RÅDFØR DEG MED EKSPERTISE PÅ PRODUKTET FØR BRUK.
Fare
Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeskade. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.