239,-
11,95 / KG

Flytsparkel, innendørs

Art.nr. 36-8340
Til avretting av sementbasert gulv (også med varmekabel), samt på fliser, naturstein og gulvgips. Fiberforsterket, hurtigherdende og selvavrettende. Forbruk (1 mm lag): 1,6 kg/m2. Til innendørsbruk. Forbehandle med Primer C for bedre vedheft. 20 kg.
Påføringstykkelse: 3 til 40 mm. Tørker og herder raskt. Selvavrettende.
Forbruk: 1,6 kg/m2 for hver mm tykkelse.
Holdbarhet: 12 måneder fra produksjonsdato, ved oppbevaring på et tørt sted.
Bruksanvisning:
Underlaget må være rent, helt tørt, fast og uten sprekker og stigende fuktighet. Absorberende, porøse underlag med pulverfine overflater må forbehandles med Primer C. Mål opp riktig mengde vann (4,4–4,8 l til en sekk på 20 kg) i Biltemas målebøtte, 86-1022. Hell vannet over i en ren beholder. Bland deretter innholdet fra pakken med vannet under omrøring til du får en jevn og klumpfri masse. La massen hvile i 3 minutter, og rør på nytt. Påfør produktet med en bred sparkel med glatt stålblad. Flytesparkel må påføres innen 30 minutter. Tørketiden er ca. 3 timer ved +23 °C. Gulv kan legges etter 24 timer. Påføringstemperatur: +5 °C til +35 °C.

HVIS DU ER I TVIL, KAN DU LESE DEN TEKNISKE INSTRUKSJONEN ELLER BE OM RÅD FRA EKSPERTER FØR BRUK.
Advarsel
Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.