4290
572,- / L

Ovnsverte

Art.nr. 36-3391

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For stell og rengjøring av støpejern, vedovner og vedfyrte komfyrer. Svært effektivt produkt som gir en fresh overflate i sort/antrasitt. Påfør med fuktig klut og etterpoler med tørr klut. Du bør bruke hansker når du arbeider med sverten. Volum: 75 ml.
Advarsel
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Ved brann: Slukk med alkoholbestandig skum VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå utslipp til miljøet. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Hold beholderen tett lukket. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt