169,-

Klorfri poolservice

Art.nr. 36-4709

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Smart "alt-i-ett"-produkt spesialutviklet for små basseng av størrelsen 3000–6000 liter med pumpe (patronfilter eller sandfilterpumpe). Aqua Blanc+ legger grunnlaget for god vannpleie ved å desinfisere og forebygge algevekst i bassenget. Basert på et enkelt tokomponentsystem hvor to ulike poser (A og B) tilsettes i bassengvannet ved oppstart. Deretter tilsattes en pose A hver uke.

Les mer om bassengvedlikehold her
A
Fare
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
B
Advarsel
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til destruksjon i samsvar med lokale forskrifter. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt