259,-

Sjokk-klor granulat, 3 kg

Art.nr. 36-4703

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For desinfisering av bassengvann. Hurtigoppløselig og pH-nøytralt granulat. Ca. 56 % aktivt klorinnhold. Stabil mot nedbryting som forårsakes av sollys og forhøyd temperatur.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Advarsel
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Gir alvorlig øyeirritasjon. Farlig ved svelging. Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt