279,-

Sjokk-klor granulat, 3 kg

Art.nr. 36-4703

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
For desinfisering av bassengvann. Hurtigoppløselig og pH-nøytralt granulat. Ca. 56 % aktivt klorinnhold. Stabil mot nedbryting som forårsakes av sollys og forhøyd temperatur.

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Advarsel
Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter