199,-

Startsett bassengpleie

Art.nr. 36-4711
[Missing text '/productpage/payandcollectboxheader' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectboxtext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
[Missing text '/productpage/payandcollectreadmoretext' for 'Norwegian Bokmål (Norway)']
Inneholder et desinfeksjonsmiddel basert på klor for hygienisk og krystallklart bassengvann. Klortablettene (20 g) legges i medfølgende klordoserer eller løses opp i en bøtte med vann som deretter helles i langs bassengkanten. I settet medfølger det også et algemiddel som forebygger algedannelse. Algemiddelet doseres regelmessig. Settet inneholder 10 stk. testpinner for å kontrollere bassengvannets pH- og klorverdi. Test bassengvannet regelmessig for å sikre god og hygienisk vannkvalitet.

Innhold:
0,5 kg klortabletter 20 g
0,5 l algemiddel*
1 stk. doseringsflottør
50 stk. testpinner
1 stk. bassengpleieveiledning

*Bruk biocider på sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
B
Fare
Meget giftig for liv i vann. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll eller dusj huden med vann. Unngå utslipp til miljøet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Les etiketten før bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter