149,-

Ugressdreper, 12 %

Art.nr. 14-2530

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Ugressmiddel mot uønsket vegetasjon i hager og på fellesområder. Effektiv der det er vanskelig å komme til, som helleganger, fortau samt mellom stein- og betongplater. Sprutes eller vannes direkte på ugresset. Virkningen blir synlig allerede etter noen timer. Etter 2–3 døgn har ugresset visnet helt. OBS! Må ikke brukes i lukkede rom som drivhus og lignende, siden dampen kan skade andre planter. Du må ikke forurense vannet med produktet eller beholderen. 5 l (nok til 25 m²).
Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres i henhold til lokale, regionale, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Unngå innånding av damp. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt