135,-

Bassengdesinfisering

Art.nr. 36-4707

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Produktet gir sjokkdesinfisering for grumsete, grønt vann for basseng med 3000 til 20 000 liter vann. Effektiv sjokk-kloring som raskt hever pH-verdien og desinfiserer bassengvannet, men som deretter raskt reduserer verdien igjen. Denne smarte formelen minimerer både desinfeksjonstiden og tiden det tar før du kan bade i vannet igjen etter sjokk-kloringen. Inneholder 5 x 50 g sjokkdesinfeksjonsmiddel.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Fare
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Irriterer huden. Kan forsterke brann; oksiderende. Advarsel! Må ikke brukes sammen med andre produkter. Kan frigjøre farlige gasser (klor). Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
Vis faresymboler
Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Oppbevares innelåst. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes. Unngå innånding av støv. Må ikke blandes med brennbare stoffer. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

Andre kunder har også kjøpt