159,-

Bassengdesinfisering

Art.nr. 36-4707

Kjøp og Hent

Send din bestilling nå og få varene dine på ditt Biltemavarehus innen 2 timer!
Slik fungerer Kjøp & Hent
Produktet gir sjokkdesinfisering for grumsete, grønt vann for basseng med 3000 til 20 000 liter vann. Effektiv sjokk-kloring som raskt hever pH-verdien og desinfiserer bassengvannet, men som deretter raskt reduserer verdien igjen. Denne smarte formelen minimerer både desinfeksjonstiden og tiden det tar før du kan bade i vannet igjen etter sjokk-kloringen. Inneholder 5 x 50 g sjokkdesinfeksjonsmiddel.

Les mer om bassengvedlikehold her

Les vår guide om bassengvedlikehold her

Fare
Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Vis faresymboler
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå innånding av støv. Benytt vernehansker. Bruk åndedrettsvern. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

Andre kunder har også kjøpt

Relaterte produkter